Prilagoditve izobraževanja

Osebni izobraževalni načrt

Na podlagi Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli šola prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku s posebnimi potrebami (skladno z odločbo o usmeritvi) ter dijaku zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti tudi: nadarjenemu dijaku, dijaku perspektivnemu športniku, dijaku vrhunskemu športniku, dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti, dijaku, ki prihaja iz tuje države, v drugih utemeljenih primerih, dijaku s posebnimi potrebami - poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

 

Za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti dijak oziroma starši mladoletnega dijaka zaprosijo s pisno vlogo, ki ji priložijo dokazila, kot to določa Pravilnik. Vlogo je potrebno vložiti do 30. septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom. O vlogi za pridobitev pravice do prilagoditev odloči ravnatelj s sklepom v petnajstih dneh po prejemu popolne vloge. Če se s sklepom odloči o pridobitvi pravice do prilagoditev, šola v petnajstih dneh po izdaji sklepa pripravi osebni izobraževalni načrt, v sodelovanju z dijakom in s starši mladoletnega dijaka.

 

Z osebnim izobraževalnim načrtom se določijo: pravice in obveznosti dijaka in šole, obdobje obvezne prisotnosti pri pouku, način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti, obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, razlogi za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti ter druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.

 

Dijaki s posebnimi potrebami (odločba o usmerjanju)

Otroci oziroma dijaki s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

 

Na naši šoli se izobražujejo posamezni dijaki, ki so bili v programe GESŠ usmerjeni z odločbo o usmerjanju, nekateri dijaki pa so med srednješolskim izobraževanjem vložili zahtevo za postopek usmerjanja. Dijakom, ki so glede na strokovno mnenje komisije za razvrščanje z odločbo usmerjeni v izobraževalne programe, se omogočijo različne prilagoditve glede na njihove specifične primanjkljaje (npr. podaljšan čas pri ocenjevanju, ustrezen sedežni red, po potrebi ocenjevanje v individualni situaciji, toleranca specifičnih napak, ki izvirajo iz motnje, dogovorjeni termini ocenjevanja, zagotovitev gradiv v primeru daljših odsotnosti …). Ure dodatne strokovne pomoči (DSP) kot pomoč učitelja se v 4-letnih izobraževalnih programih dodelijo le izjemoma – v primeru dolgotrajno bolnih dijakov, ki so odsotni več kot 2 meseca. Nekaterim dijakom pripada dodatna strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj, ki jo izvaja psihologinja. Za dijake s posebnimi potrebami interna strokovna skupina pripravi individualizirani program.

 

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x